Upis na SAS

Studijski programi

Biološki fakultet upisaće u školskoj 2021/22.godini na specijalističke akademske studije ukupno 30 studenata.

Biologija

25 studenata

  • Mikrobiologija (10 studenata)
  • Genetika (10 studenata)
  • Imunologija sa mikrobiologijom (5 studenata)
SVI STUDENTI SU NA SAMOFINANSIRANJU

Koraci do upisa na SAS

USLOV
Pravo na upis imaju kandidati sa završenim osnovnim akademskim studijama i master akademskim studijama ili integrisanim akademskim studijama, u ukupnom obimu od najmanje 300 ESPB na studijskim programima biološke, medicinske, veterinarske, poljoprivredne i farmaceutske orijentacije. Takođe, mogu upisati lica koja su završila osnovne studije, odgovarajućeg profila po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju.
PRIJAVE ZA KONKURS
Prijava kandidata se vrši preko sajta Biološkog fakulteta i sajta upisa Biološkog fakulteta, po datumima istaknutim na sajtu upisa Biološkog fakulteta, Biološkog fakulteta i sajtu studenata. Postoje tri konkursna upisna roka sa datumima istaknutim na sajtu upisa Biološkog fakulteta, Biološkog fakulteta i sajtu studenata.
Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:
1. DIPLOMU I DODATAK DIPLOMI, odnosno uverenje o završenom studijskom programu prvog stepena studija, kao i odluke o dodeljivanju vannastavnih ESPB koje studenti dobijaju pri podnošenju zahteva za diplomiranje;
2. DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJAVE;
3. REŠENJE O PRIZNAVANJU STRANE VISOKOŠKOLSKE ISPRAVE ili potvrdu da je postupak priznavanja radi nastavka obrazovanja započet (samo za kandidate koji imaju stranu visokoškolsku ispravu);

Kandidatu kome nije izdata diploma, prilikom upisa podnosi uverenje o diplomiranju sa uverenjem o položenim ispitima, s tim da, najkasnije u roku od godinu dana dostavi fakultetu, odnosno Univerzitetu diplomu i dodatak diplomi o završenom prethodnom stepenu visokog obrazovanja.
RANG LISTA
Redosled kandidata na rang listi za upis u prvu godinu specijalističkih akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog u prethodnom školovanju, dužine studiranja i broja ostvarenih poena na razgovoru sa rukovodiocem studijskog programa.
Rang lista se formira na osnovu formule na sledeći način:
RANG= 3*OPO + 4*(10-BGS) + INT
gde su :
3 i 4 korektivni faktori,
OPO – Opšta prosečna ocena studiranja koja se izračunava na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskih studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim i akademskim studijama izraženom u broju godina (OSbod + MSbod)
OPO = (OcOS x OSbod+ OcMS x MSbod) / (OSbod + MSbod)
BGS – broj godina studiranja zajedno na osnovnim i master akademskim studijama ili posebno integrisanim akademskim studijama
INT – predstavlja poene ostvarene na razgovoru sa rukovodiocima studijskih programa.
Broj poena je u rasponu od 0 do 5.
Prema Konkursu Biološkog fakulteta za upis na specijalističke akademske studije od školske 2020/21. godine, OBAVEZNO je obavljanje razgovora sa rukovodiocima studijskih programa koji nosi određeni broj poena (0 do 5).
Na sajtu upisa Biološkog fakulteta u odeljku za specijalističke akademske studije postoji spisak modula kao i kontakti rukovodioca modula i studijskih programa.
Prijave kandidata koji nisu obavili razgovor NEĆE biti razmatrane!
UPIS
Kandidat koji stekne pravo na upis podnose:
1. Overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid;
2. Izvod iz matične knjige rođenih (strani državljani su u obavezi da ovaj dokument dostave, dok za ostale studente Univerzitet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih);
3. Popunjen obrazac ŠV-20 (obrazac se popunjava i elektronski, a štampana verzija se potpisana predaje na fakultetu);
4. Indeks obezbeđuje fakultet (ne treba kupovati);
5. Dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
6. Dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa (ukoliko je predviđena naknada);
7. Dokaz o uplati školarine (ili dela školarine) za samofinansirajuće studente;
8. Dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere;
9. Po potrebi i druge dokaze.
Kandidat koji je stekao pravo upisa a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.
ŠKOLARINA
Školarina za naše državljane iznosi 90.000 dinara. Školarina za strane državljane iznosi 180.000 dinara.
Kalendar prijema dokumenata i upisa biće objavljen za svaku šk. godinu po objavljivanju zajedničkog konkursa.

SSBIF

CNIRS

Simbioza

BID