Savet fakulteta

Savet fakulteta predstavlja organ koji upravlja fakultetom. On ima 23 člana, 15 biraju zaposleni na fakultetu, 4 su članovi koje imenuje osnivač i 4 su članovi koje bira Studentski parlament.
Od 15 članova koje biraju zaposleni na fakultetu, 13 se bira iz reda nastavnika i asistenata zaposlenih sa najmanje 70% radnog vremena a 2 iz reda nenastavnog osoblja.
Osnivač Biološkog fakulteta (Republika Srbija) imenuje članove Saveta fakulteta iz reda istaknutih ličnosti iz naučne, odnosno stručne oblasti u kojoj je fakultet, kao i iz prosvete, kulture, umetnosti ili privrede, koji nisu zaposleni, niti na drugi način radno angažovani na fakultetu.
Mandat članova Saveta traje tri godine, osim mandata predstavnika studenata, koji traje jednu godinu.
Savet radi u sednicama i potrebno je da sednici bude prisutno više od polovine članova, osim ako Statutom nije drugačije određeno. Kao svoja radna tela, Savet može da obrazuje stalne i povremene komisije. Bliže odredbe o radu Saveta definišu se Poslovnikom o radu Saveta.
Savet ima predsednika i zamenika predsednika. Predsednik rukovodi radom Saveta.

Članovi

Članove fakulteta čini predsednik, zamenik predsednika, predstavnici fakulteta i predstavnici studenata.

Dr Đorđe Fira

Predsednik

Ana-slika

Dr Ana Džamić

Zamenik predsednika

PREDSTAVNICI STUDENATA

minasajt1
Nebojsa Mrdja Photography

Mina Đurić

Branka Lazić

vladana
IMG_6536

Vladana Mitrović

Ana Čolović

IMG_6536

Vladana Mitrović

Ana Čolović

SSBIF

CNIRS

Simbioza

BID