MAS

Studijski programi

Master program na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu po Bolonjskoj konvenciji traje godinu dana. Biološki fakultet upisuje 195 studenata po školskoj godini na master akademske studije. Student je u obavezi da upisane master studije završi najkasnije u roku od dve godine.

Biologija

80 studenata

45 na teret budžeta i 35 samofinansirajućih
35 na teret budžeta i 25 samofinansirajućih

Ekologija

40 studenata

15 na teret budžeta i 25 samofinansirajućih
svi na teret budžeta
5 samofinansirajućih studenata
 Student koji završi master akademske studije stiče akademski naziv master, sa naznakom zvanja drugog stepena master akademskih studija iz odgovarajuće oblasti.
MASTER RAD
Master rad predstavlja završni rad studenta u kome se on upoznaje sa specifičnom naučno-istraživačkom metodologijom u određenoj oblasti biologije. Uz pomoć nastavnika student formuliše problem, postavlja hipotezu, koncipira istraživački pristup i bira odgovarajuće metode istraživanja. Samostalno student prikuplja i obrađuje relevantnu literaturu. Nakon obavljenog istraživanja, student priprema završni rad u formi koja sadrži sledeća poglavlja: Uvod (teorijski deo), Materijal i metode, Rezultati, Diskusija, Zaključak, Spisak literature.
Nakon pregleda i ocene master rada od strane komisije koju imenuje Nastavno-naučno veće fakulteta, student pristupa javnoj odbrani pred istom ili proširenom komisijom.
Prijava master rada na upisu godine iznosi 30 ESPB, a uslov za njegovu odbranu su položeni svi ispiti na master akademskim studijama.
CILJEVI MASTER RADA SU:
1. Osposobljavanje studenata za samostalanu izradu naučno-istraživačkog rada u odabranoj oblasti biologije
2. Savladavanje metodologije istraživanja
3. Osposobljavanje za rešavanje problema, analizu i interpretaciju rezultata
4. Samostalna prezentacija dobijenih rezultata u formi master rada.
ISHODI koji se na kraju odbrane očekuju kod studenta su:
1. Sposobnost izrade tematski koncipiranog istraživačkog zadatka u biologiji primenom adekvatnih metoda
2. Sposobnost analize i rešavanja problema
3. Sposobnost naučne interpretacije rezultata
4. Umeće samostalne prezentacije dobijenih rezultata.
METODE IZVOĐENJA SU:
1. Sakupljanje i analiza literature primenom informacionih tehnologija
2. Terensko i/ili laboratorijsko istraživanje
3. Statistička obrada rezultata
4. Konsultacije i diskusija rezultata sa nastavnikom (mentorska nastava)
5. Pisanje i prezentacija (usmena odbrana) rada.
OCENA master rada (maksimalni broj poena 100) se vrši na osnovu sledećeg:
1. Izrada rada (50 poena)
2. Pisanje rada (20 poena)
3. Odbrana rada (30 poena)

SSBIF

CNIRS

Simbioza

BID