izborno veće i NNV

Nastavno-naučno veće je najviši stručni organ fakulteta.
Veće fakulteta čine nastavnici i asistenti koji su u radnom odnosu sa najmanje 70% radnog vremena na fakultetu. Dekan i prodekani su članovi veća po funkciji, sa dekanom kao predsednikom veća po funkciji.
Pri odlučivanju o pitanjima koja se odnose na osiguranje kvaliteta nastave, reformu studijskih programa, analizu efikasnosti studiranja i utvrđivanje broja ESPB, u radu veća učestvuje 20% predstavnika studenata, koje bira Studentski parlament, uključujući i predstavnike saradnika u nastavi. U ukupan broj članova veća ne ubrajaju se nastavnici i asistenti kojima miruju prava i obaveze i izborni period u skladu sa zakonom i ovim Statutom.
Izborno veće čine svi nastavnici koji se nalaze u radnom odnosu na fakultetu sa punim radnim vremenom.

SSBIF

CNIRS

Simbioza

BID

 SSBIF           CNIRS           Simbioza            BID