Knjiga predmeta

Knjiga predmeta ili silabus je katalog svih kurseva dostupnih na jednom fakultetu.
Za sve izborne i obavezne predmete piše na kom se studijskom programu slušaju, broj ESPB koji taj predmet nosi, koji su uslovni predmeti, ciljevi, ishod, i sadržaj tog predmeta kao i odnos poena na predispitnim obavezama.
Knjigu predmeta treba pažljivo iščitati pre upisa jer se izborni predmeti biraju na upisu u svaku godinu, i moguće ih je zameniti samo u izvanrednim uslovima.

izborni predmeti

Planom studija na studijskom programu Biologija (moduli: BIO, MBF, EKO) predviđeno je 7 izbornih blokova koji su raspoređeni po godinama studija. U toku školovanja student sluša po jedan izborni predmet iz svakog izbornog bloka (naglašavamo da to ne mora biti pravilo).
Ukoliko student, neposredno nakon upisa, odnosno pre početka nastave na izbornom predmetu koji je odabrao želi da promeni izborni predmet, može to učiniti tako što će uputiti molbu prodekanu za nastavu za promenu izbornog predmeta. Promena izbornog predmeta na ovaj način se naplaćuje, a cena je definisana Cenovnikom Biološkog fakulteta.
Ukoliko student u toku određene školske godine ne položi izborni predmet, on se ne prenosi u narednu školsku godinu. U tom slučaju student na upisu u narednu školsku godinu bira, odnosno upisuje jedan izborni predmet više iz izbornih blokova predviđenim za upis na godinu studija na koju se upisuje. Student može upisati isti izborni predmet koji nije položio u toku prethodne školske godine ili neki drugi izborni predmet u izbornom bloku predviđenom za nižu godinu studija, samo ukoliko nakon upisa mlađe generacije na tom izbornom predmetu ostane slobodnih mesta. Dakle, ukoliko ne položite izborni predmet i ne želite da ga slušate u narednoj školskoj godini, ovom procedurom, gore opisanom, nije neohodno pisati molbu prodekanu za nastavu za promenu izbornog predmeta, već na upisu odabrati drugi izborni predmet.

SSBIF

CNIRS

Simbioza

BID