stručna savetodavna pomoćna tela

Na Fakultetu postoje sledeća pomoćna stručna i savetodavna tela:

  • Dekanski kolegijum;
  • Upravni kolegijum;
  • Prošireni kolegijum;
  • Komisija za obezbeđenje kvaliteta
  • Etička komisija
  • Disciplinska komisija
Dekanski kolegijum čine dekan i prodekani.
Upravni kolegijum čine dekan, prodekani i upravnici instituta.
Prošireni kolegijum čine dekan, prodekani, upravnici instituta i šefovi katedri.
Komisija za obezbeđenje kvaliteta je stručno i savetodavno telo koje upravlja sistemom obezbeđenja kvaliteta, sprovodi strateško planiranje i donosi odluke o smernicama i postupcima osiguranja i unapređenja kvaliteta Fakulteta. Komisiju za obezbeđenje kvaliteta imenuje Nastavno-naučno veće Fakulteta. 
Mandat članova Komisije traje tri godine, osim članovima iz reda studenata čiji je mandat godinu dana. Komisija ima devet članova: po dva predstavnika svakog instituta (nastavnik i saradnik), jedan predstavnik nenastavnog osoblja, student-prodekan i jedan predstavnik Studentskog parlamenta Fakulteta. 
Predsednik ove komisije je Dr Ana Ivanović, redovni profesor.
Е-mail: ana@bio.bg.ac.rs

SSBIF

CNIRS

Simbioza

BID

SSBIF          CNIRS        Simbioza         BID