OAS - Upis na više godine

OAS - Kako do upisa na više godine

RANG LISTA

Rang lista se formira posebno za svaku generaciju početkom oktobra meseca.
Formula za rangiranje je zasnovana na uspehu u prethodnoj školskoj godini, u obzir uzimajući srednju ocenu i broj položenih ESPB.
Rang lista prvenstveno postoji radi bolje organizacije samog upisa i odabira izbornih predmeta po rang listi, budući da su mesta za slušanje izbornih predmeta obično ograničena na 30 studenata po predmetu.

UPIS

Upis na više godine studija traje do 7 dana početkom oktobra meseca. Redosled upisa je od nižih ka višim godinama studija (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).
Mesto i termini upisa za svaku generaciju su uvek istaknuti na sajtu Biološkog fakulteta i sajtu studenta nakon formiranja rang listi krajem septembra ili početkom oktobra, nakon zaključavanja elektronskog indeksa i unosa svih ocena od strane nastavnog kadra.
Dakle, upis nikada ne može početi pre završetka poslednjeg ispitnog roka u toj školskoj godini.
Upis se striktno vrši po redosledu na rang listama, te Vas molimo da ovo pravilo poštujete i dolazite isključivo u svom terminu za upis.
Studenta, koji ne može lično da dođe na upis, može upisati neko od članova porodice, kolega/koleginica itd. ali je neophodno da zna sve informacije esencijalne za popunjavanje obrasca za upis, indeks, šifru elektronskog indeksa itd.
Sve potrebne obrasce za upis studenti dobijaju u studentskoj službi na dan upisa.
Na upis je neophodno poneti INDEKS!

Neophodno
da student uradi pre dana upisa

  • čekira u elektronskom indeksu (sekcija izbor predmeta) obavezne i izborne predmete koje želi da upiše u narednoj školskoj godini nakon što profesori zaključe unos rezultata za oktobarski ispitni rok (ako na samom upisu ne bude mesta na odabranom izbornom predmetu, student na licu mesta bira neki drugi izborni predmet)
  • napravi rang listu po željama upisa izbornih predmeta (1., 2., 3., 4., 5…)
  • popuni sve ankete i upitnike o odslušanim i položenim predmetima
  •  popuni elektronski ŠV obrazac koji se nalazi u el. Indeksu (ukoliko je došlo do nekih promena)
  • izmiri sva finansijska dugovanja (obračunata u el. indeksu u delu finansije) za prethodnu školsku godinu na račun Biološkog fakulteta ( u elektronskom indeksu postoji definisan poziv na broj kao i primer uplatnice) i potrebno je poneti uplatnicu sa sobom. Ne postoji mogućnost plaćanja u studentskoj službi.

Uslovi upisa u više godine studija

Studenti I, II i III godine studija koji ostvare 48 ESPB u prethodnoj školskoj godini imaju pravo na budžet u narednoj školskoj godini.

Do sada na BF nije bilo problema oko budžetskih mesta i svi studenti koji ostvare granicu ESPB se upišu na budžet (48 ESPB), odnosno bude dovoljno budžetskih mesta budući da se kvota budžetskih mesta povećava za 20% od prethodne godine.

Studenti koji imaju manje od 48 ESPB su samofinansirajući studenti.
Na Biološkom fakultetu ne postoji takozvano padanje “godine” ili obnavljanje “godine” budući da se na ovom fakultetu primenjuje sistem upisivanja ESPB, a ne studijskih godina. Studenti na Biološkom fakultetu na upisu u više godine studija upisuju ESPB, odnosno predmete koje će pohađati naredne školske godine. (Na primer. student Pera Žikić, generacije 2020/21, na upisu u školsku 2021/22. godinu upisaće na primer 71 ESPB koji nosi određeni broj predmeta (11 ESPB koje nije položio u prethodnoj godini i 60 ESPB koje prvi put sluša), osnosno drugu GODINU STUDIJA, a ne drugu STUDIJSKU GODINU koja je definisana određenim predmetima).

Samofinansirajući studenti pri upisu biraju predmete koji nose najmanje 37 ESPB.
Budžetski studenti pri upisu biraju predmete koji nose najmanje 60 ESPB.

Samofinansirajući i budžetski studenti upisuju najviše (zbir predmeta koje student prenosi i predmeta koji su predviđeni za narednu godinu studija odn. predmeta koje student prvi put sluša):
– Upis u II godinu studija – do 75 ESPB na upisu u novu školsku godinu
– Upis u III godinu studija – do 75 ESPB na upisu u novu školsku godinu
– Upis u IV godinu studija – do 75 ESPB na upisu u novu školsku godinu
– Upis u V, VI, VII, VIII i IX godinu studija – do 75 ESPB na upisu u novu školsku godinu

Ukoliko student u toku jan/feb ispitnog roka položi minimalno 15 ESPB, biće mu omogućeno da naknadno, na molbu prodekanu za nastavu pre početka letnjeg semestra, upiše još 15 ESPB (Maksimalni broj ESPB u jednoj školskoj godini po Zakonu o visokom obrazovanju ne sme da prelazi 90 ESPB). Ove ESPB student će plaćati po regularnoj (1333,33 rsd) ili povlašćenoj ceni (500 rsd) po bodu, u zavisnosti da li je predmet neodslušan ili odslušan.

Napomene

  • Uslovnost – student ne može upisati određeni predmet (ne može ga ni slušati niti polagati predispitne obaveze), a da prethodno nije položio predmet koji ga uslovljava.
  • Zbir bodova koji student može upisati u jednoj školskoj godini ne sme prelaziti 90 ESPB po Zakonu o visokom obrazovanju, odnosno 75 ESPB na upisu u novu školsku godinu.
  • Budžetski student je u obavezi da tokom jedne školske godine upiše najmanje 60 ESPB (za koliko je finansiran od strane Republike Srbije), ali ih ne mora upisati sve na upisu u novu školsku godinu (to može učiniti i pred početak letnjeg semestra). Može upisati predmete koje nije položio u prethodnim školskim godinama, čije ESPB plaća po definisanoj ceni za prenete ESPB.
  • Samofinansirajući student je u obavezi da u školskoj godini upiše najmanje 37 ESPB.
Školarina za predmete koji se upisuju prvi put je 1333,33 dinara za 1 ESPB, što za 60 ESPB iznosi 80.000 dinara.

Školarina za prenete predmete je 500 dinara za 1 ESPB.

SSBIF

CNIRS

Simbioza

BID