dekanski kolegijum

Aktuelni saziv

Dekanski kolegijum predstavlja organ poslovođenja na fakultetu. Njega čine dekan, prodekani iz reda nastavnika i prodekan iz reda studenata.
Ljubisa_photo_sajt1

Prof. Dr Ljubiša Stanisavljević

Dekan

predrag3

Prof. Dr Predrag Vujović

Prodekan za nastavu

Prof. Dr Tijana Cvetić-Antić

Prodekan za nauku i doktorske studije

Prof. Dr Miroslav Živić

Prodekan za finansije

minasajt1

Mina Đurić

Student prodekan

Dekan

Dekan je rukovodilac i organ poslovođenja fakulteta.
Dekan se bira iz reda redovnih profesora, koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na fakultetu, na period od tri školske godine, sa mogućnošću jednog ponovnog izbora.
Za dekana ne može biti izabrano lice koje je pravosnažnom presudom osuđeno za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova, ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi. Odnosno, koje je pravosnažnom presudom osuđeno na kaznu zatvora za drugo krivično delo, kao ni lice koje je prekršilo kodeks profesionalne etike.

Prodekani

Dekanu u radu pomažu prodekani u skladu s odredbama ovog Statuta. Fakultet ima prodekane iz reda nastavnika koji su u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na fakultetu i jednog studenta prodekana.
Dekan predlaže kandidate za prodekane iz reda nastavnika vodeći računa o zastupljenosti Instituta. Studenta prodekana predlaže Studentski parlament fakulteta.
Mandat prodekana traje koliko i mandat dekana na čiji je predlog prodekan izabran.
Prodekan može biti biran više puta, ali najviše dva puta uzastopno.
Prodekani učestvuju u radu Saveta bez prava glasa.
Student prodekan učestvuje u radu svih tela i organa fakulteta kada se razmatraju pitanja iz njegove nadležnosti i  stara se o sprovođenju njihovih odluka koji se odnose na uslove rada studenata, njihova prava i obaveze.
Za svoj rad prodekani iz reda nastavnika odgovaraju dekanu i Savetu, a student prodekan odgovara Studentskom parlamentu i Savetu.

SSBIF

CNIRS

Simbioza

BID