Upis na MAS

Studijski programi

Biološki fakultet upisuje 195 studenata po školskoj godini na master akademske studije. Broj budžetskih mesta definiše Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, i to za svaku školsku godinu.  

Biologija

80 studenata

45 na teret budžeta i 35 samofinansirajućih
35 na teret budžeta i 25 samofinansirajućih

Ekologija

40 studenata

15 na teret budžeta i 25 samofinansirajućih
svi na teret budžeta
5 samofinansirajućih studenata

Koraci do upisa na MAS

USLOV
Prijave za upis na master akademske studije mogu da podnesu lica koja su završila osnovne akademske studije, ostvarivši najmanje 240 ESPB, integrisane akademske studije (odnosno osnovne i master akademske studije) ostvarivši najmanje 300 ESPB, od kojih najmanje 100 ESPB mora biti iz bioloških predmeta, odnosno lica koja su u prethodnom školovanju stekla akademski naziv diplomirani biolog i koja imaju ekvivalentno položeno najmanje 30 ESPB iz predmeta relevatnih za dati studijski program (obavezni predmeti datog modula sa osnovih akademskih studija Biologija na Biološkom fakultetu – Univerziteta u Beogradu), odnosno za profesorske programe integralno znanje iz biologije ili ekologije. 
PRIJAVE ZA KONKURS
Prijava kandidata se vrši preko sajta Biološkog fakulteta i sajta upisa Biološkog fakulteta, po datumima istaknutim na sajtu upisa Biološkog fakulteta, Biološkog fakulteta i sajtu studenata. Postoje tri konkursna upisna roka sa datumima istaknutim na sajtu upisa Biološkog fakulteta, Biološkog fakulteta i sajtu studenata.
Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:
1. DIPLOMU I DODATAK DIPLOMI, odnosno uverenje o završenom studijskom programu prvog stepena studija, kao i odluke o dodeljivanju vannastavnih ESPB koje studenti dobijaju pri podnošenju zahteva za diplomiranje;
2. DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJAVE;
3. REŠENJE O PRIZNAVANJU STRANE VISOKOŠKOLSKE ISPRAVE ili potvrdu da je postupak priznavanja radi nastavka obrazovanja započet (samo za kandidate koji imaju stranu visokoškolsku ispravu);

Kandidatu kome nije izdata diploma, prilikom upisa podnosi uverenje o diplomiranju sa uverenjem o položenim ispitima, s tim da, najkasnije u roku od godinu dana dostavi fakultetu, odnosno Univerzitetu diplomu i dodatak diplomi o završenom prethodnom stepenu visokog obrazovanja.
RANG LISTA
Redosled kandidata na rang listi na svakom od studijskih programa utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha na osnovnim akademskim studijama i dužine studiranja. Rangiranje za budžet se vrši na svakom studijskom programu pojedinačno. Izbor konkretnog modula unutar studijskog programa ni na koji način ne utiče na tip finansiranja master akademskih studija.
Rang lista se formira na osnovu sledeće formule :
RANG = 3*PO + 20/6*10 (10-BGS) + VNA/10
gde je:
3 – korektivni faktor koji omogućava da poeni ostvareni prosekom iznose do 30 poena;
PO – prosečna ocena ostvarena na osnovnim akademskim studijama;
20/6 – je korektivni faktor koji omogućava da ostvareni poeni iznose do 20 poena;
BGS – broj godina studiranja na osnovnim akademskim studijama;
VNA – je broj ESPB ostvarenih vannastavnim aktivnostima prema Pravilniku Fakulteta na kojima su ostvareni, izdati u vidu odluke. Maksimalan broj vannastavnih ESPB u formuli za rangiranje kandidata je 20, te je primenom donjeg količnika, maksimalni broj poena koje kandidat može da ostvari po ovom osnovu 2;
VNA/10 – je količnik kojim se smanjuje prevelika favorizacija studenata koji su ostvarili poene na vannastavnim aktivnostima.

 

 

Prema Konkursu Biološkog fakulteta za upis na master akademske studije od školske 2020/21. godine, OBAVEZNO je obavljanje razgovora sa rukovodiocima modula.
Razgovor sa rukovodiocima modula se zakazuje isključivo putem imejla. Kandidat ima pravo da obavi razgovor za sve module na kojima želi da se upiše u skladu sa Konkursnim pravilima. Na sajtu upisa Biološkog fakulteta u odeljku za master akademske studije postoji spisak modula kao i kontakti rukovodioca modula. Student može konkurisati na sve studijske programe ali se svaka prijava zasebno naplaćuje.
Prijave kandidata koji nisu obavili razgovor NEĆE biti razmatrane!
UPIS
Student može upisati bilo koji studijski program/modul. Upisna komisija Biološkog fakulteta procenjuje na samom upisu da li je potrebno upisivanje dopunskih predmeta kako bi se ostvarili ciljevi i ishodi na upisanom studijskom programu/modulu master akademskih studija (npr. ako student Ekologije želi da upiše master na studijskom programu Molekularna biologija i fiziologija, postoji mogućnost da će i pored obaveznih i izbornih predmeta koji su predviđeni za određeni studijski program/modul upisati i dodatne predmete kako bi upotpunili svoje znanje i sposobnosti).
Kandidat koji stekne pravo na upis podnose:
1. Overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid;
2. Izvod iz matične knjige rođenih (strani državljani su u obavezi da ovaj dokument dostave, dok za ostale studente Univerzitet pribavlja po službenoj dužnosti izvod iz matične knjige rođenih);
3. Popunjen obrazac ŠV-20 (obrazac se popunjava i elektronski, a štampana verzija se potpisana predaje na fakultetu);
4. Indeks obezbeđuje fakultet (ne treba kupovati);
5. Dve fotografije formata 4,5×3,5 cm;
6. Dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa (ukoliko je predviđena naknada);
7. Dokaz o uplati školarine (ili dela školarine) za samofinansirajuće studente;
8. Odluku o ostvarenim vannastavnim ESPB koje dobija na završetku osnovnih akademskih studija (ukoliko je student podneo molbe kroz elektronski indeks tokom osnovnih akademskih studija);
9. Po potrebi i druge dokaze.
Studenti na samom upisu biraju izborne predmete i mogu birati izborne predmete i van svog modula ali samo unutar svog studijskog programa.
Student je obavezan da prilikom upisa master godine upiše sve predmete koje želi da sluša i/ili polaže u tekućoj školskoj godini. Predmet koji student ne upiše prilikom upisa master godine, ne postoji u elektronskom indeksu i student ga ne može realizovati ni na jednom nivou (predispitne obaveze i završni ispit) tekuće školske godine.
ŠKOLARINA
Školarina za naše državljane iznosi 80.000 dinara. Školarina je podeljena na četiri jednake rate od po 20.000 dinara. Prva rata školarine se uplaćuje na dan upisa na master akademske studije na žiro-račun Biološkog fakulteta.
Školarina za strane državljane iznosi 3.500 evra ukoliko studenti slušaju studijski program na srpskom jeziku; 4.500,00 evra ukoliko studijski program slušaju na engleskom jeziku i 160.000,00 dinara za studente državljane bivše SFRJ van EU.
Za troškove koje fakultet/Univerzitet ima u vezi sa sprovođenjem konkursa, kandidati plaćaju naknadu na žiro-račun fakulteta, u iznosu koji odredi fakultet.
Pravo na budžet ostvaruju studenti koji prvi put upisuju jednogodišnji master, a na osnovu rang liste koja se pravi prema opštem uspehu i broju godina studija na prethodnom školovanju. Broj ukupnih budžetskih mesta na masteru zavisi od odluke Ministarstva za tekuću školsku godinu, a posebnom odlukom Fakulteta se raspodeljuje na studijske programe.
Kalendar prijema dokumenata i upisa biće objavljen za svaku šk. godinu po objavljivanju zajedničkog konkursa.

SSBIF

CNIRS

Simbioza

BID