Upis na DAS

Studijski programi

Obim doktorskih akademskih studija iznosi 180 ESPB. Na studijske programe doktorskih akademskih studija upisuje se ukupno 95 studenata.

Biologija

40 studenata

12 na teret budžeta i 28 samofinansirajućih
11 na teret budžeta i 34 samofinansirajućih

Ekologija

10 studenata

2 na teret budžeta i 8 samofinansirajućih

Koraci do upisa na DAS

USLOV
Na doktorske studije može se upisati lice koje ima:
1. Završene osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane studije sa najmanje 300 ESPB koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju i to opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 na osnovnim i master akademskim studijama, odnosno integrisanim studijama;
2. Završene osnovne akademske i master akademske studije, odnosno integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB sa prosečnom ocenom manjom od 8, ukoliko imaju objavljen bar jedan naučni rad iz naučne oblasti studijskog programa za koji konkurišu pre upisa na doktorske studije.
Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik. 
PRIJAVE ZA KONKURS
Prijava kandidata se vrši preko sajta Biološkog fakulteta i sajta upisa Biološkog fakulteta, po datumima istaknutim na sajtu upisa Biološkog fakulteta, Biološkog fakulteta i sajtu studenata. Postoje tri konkursna upisna roka sa datumima istaknutim na sajtu upisa Biološkog fakulteta, Biološkog fakulteta i sajtu studenata.
Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:
1. DIPLOMU I DODATAK DIPLOMI odnosno uverenje o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena;
2. DOKAZE koji se odnose na ostvarene naučne radove (fotokopije objavljenih radova, odnosno potvrdu časopisa sa DOI brojem ( ovaj broj se sastoji iz dva dela koja su razdvojena razlomkom; prvi deo koji označava instituciju u kojoj je DOI broj dodeljen a drugi broj određuje članak, a njegovu strukturu definiše institucija koja ga i dodeljuje);
3. DOKAZ O ZNANJU JEDNOG SVETSKOG JEZIKA;
4. DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA TROŠKOVE PRIJAVE (u vidu uplatnice).
Kandidati koji imaju stranu visokoškolsku ispravu prilikom prijave predaju i potvrdu da je postupak priznanja na Univerzitetu započet.
RANG LISTA
Redosled kandidata za upis u prvu godinu doktorskih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na osnovnim i master akademskim studijama, ostvarenih naučnih rezultata i drugih uslova propisanih opštim aktom fakulteta.
Student koji se našao na konačnoj rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis upisuje se na budžetsko ili samofinansirajuće mesto, zavisno od mesta na konačnoj rang listi.
Opšta prosečna ocena studiranja (OPO) izračunava se na osnovu prosečnih ocena studiranja na osnovnim akademskim studijama (OcOS) i master akademskim studijama (OcMS), ponderisanih dužinom trajanja studijskog programa na osnovnim akademskim i master akademskim studijama izraženom u ESPB (OSbod i MSbod):
OPO= (OcOSxOSbod + OcMSxMSbod)/ (OSbod + MSbod)

Za studente koji su završili integrisane studije uzima se prosečna ocena ostvarena na tim studijama, dužina studiranja, ostareni naučni rezultati i drugi uslovi propisani opštim aktom fakulteta.
Razgovor sa kandidatom je sastavni deo upisnog postupka i vrednuje se prilikom upisa na način propisan opštim aktom fakulteta.
Prema Konkursu Biološkog fakulteta za upis na doktorske akademske studije od školske 2020/21. godine, OBAVEZAN je intervju sa rukovodiocem modula do datuma koji će biti naznačen na sajtu upisa Biološkog fakulteta. Zainteresovani kandidati su u obavezi da putem imejla zakažu razgovor sa rukovodiocem modula. Spisak rukovodioca modula i njihove elektronske adrese se mogu pronaći na sajtu upisa Biološkog fakulteta.
Prijave kandidata koji nisu obavili intervju NEĆE biti razmatrane!
UPIS
Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:
1. Overene fotokopije dokumentata i originalna dokumenta na uvid;
2. Izvod iz matične knjige rođenih ukoliko su strani državljani;
3. Popunjen obrazac ŠV-20 (i elektronski);
4. Dve fotografije 4,5 x 3,5 cm;
5. Dokaz o uplati školarine ili dela školarine za samofinansirajuće studente;
6. Po potrebi i druge dokaze.
Fakultet obezbeđuje indekse, tako da ih nemojte kupovati.
Student prilikom upisa na doktorske studije sklapa Ugovor kojim se regulišu međusobna prava i obaveze.
ŠKOLARINA
Visina školarina za državljane Republike Srbije iznosi 100.000 dinara. Za strane državljane iznosi 6.500 evra (na engleskom jeziku), 5.000 evra (na srpskom jeziku ) i 200.000 dinara za studente državljane bivše SFRJ van EU.
Svake školske godine katedra koja rukovodi odgovarajućim studijskim programom utvrđuje broj studenata koji mogu biti primljeni na određeni studijski program, i definiše posebne uslove u skladu sa prostornim, kadrovskim i materijalnim mogućnostima katedre i drugih učesnika u izvođenju programa doktorskih studija. 

SSBIF

CNIRS

Simbioza

BID