ispiti

Pravila o polaganju ispita (izvodi iz Statuta BF)

Student je fizičko lice upisano na studije na Fakultetu i upisuje se na akreditovan studijski program koji se izvodi na Fakultetu. Svojstvo studenta dokazuje se indeksom.

Strani  državljanin  može  se  upisati  na  studijski  program  pod  istim  uslovima  kao  i domaći državljanin. Plaća  školarinu,  osim  ako  međunarodnim  sporazumom nije drukčije određeno. Strani državljanin može se upisati na studije ako je zdravstveno osiguran.

Ocenjivanje

Dužnosti profesora su da na početku nastave upozna studente sa programom predmeta, rasporedom nastave, predviđenim predispitnim obavezama i načinom njihovog vrednovanja, ispitom, spiskom oblasti i/ili pitanja za ispit, strukturom ukupnog broja poena i načinom formiranja ocene.
Dužan je da vodi dokumentaciju o predispitnim obavezama studenata i da je čuva do kraja školske godine gde će na kraju realizacije aktivne nastave obavestiti studenta o ukupnom broju poena koji je ostvario realizacijom predispitnih obaveza.
Ispunjenjem predispitnih obaveza i polaganjem završnog ispita student može ostvariti najviše 100 poena, pri čemu predispitne obaveze učestvuju sa najmanje 30, a najviše 70 poena.
Uspeh studenta na ispitu izražava se ocenom od 5 (nije položio) do 10 (odličan-izuzetan). Ocena na ispitu i broj poena upisuju se u zapisnik o polaganju ispita i u indeks, koje po završenom ispitu svojim potpisom overava nastavnik, a ocena 5 (nije položio) ne upisuje se u indeks.
Konačna ocena na ispitu zasnovana je na ukupnom broju poena koje je student stekao ispunjavanjem predispitnih obaveza i polaganjem ispita, a prema kvalitetu stečenih znanja i veština, i sadrži maksimalno100 poena, a utvrđuje se prema sledećoj skali:

Polaganje ispita

Ispiti se prijavljuju elektronski u okviru elektronskog indeksa, u predviđenom periodu, uglavnom u nedelji pre ispitnog roka.
Student  polaže  ispit  neposredno  po  okončanju  nastave  iz  tog  predmeta, na  jednom  od  jezika  na  kojima  se nastava izvodila.
Ima šest ispitnih rokova: januarski,  februarski,  junski,  julski,  septembarski  i oktobarski. Kalendar  ispita  objavljuje  se  početkom  svake  školske  godine  i  sastavni  je  deo  plana izvođenja nastave.
Na  ispit  može  izaći  student  koji  je  zadovoljio  sve  propisane  predispitne obaveze utvrđene planom izvođenja nastave, u skladu sa Statutom.
Završni ispit je jedinstven, polaže se usmeno ili pismeno, odnosno praktično, i utvrđen je studijskim programom, programom predmeta i aktima Univerziteta i fakulteta.
Kada se ispit polaže pismeno, ispit počinje podelom  zadataka na obrascima koje, u odgovarajućem broju, štampa ili overava Univerzitet, odnosno fakultet, a diktiranje zadataka nije dozvoljeno.
Pismeni zadaci sa ispita se čuvaju do početka narednog ispitnog roka. Kada se ispit polaže usmeno, fakultet je dužan da obezbedi javnost polaganja ispita (objavljivanjem vremena i mesta održavanja ispita i mogućnošću prisustva drugih lica na ispitu).
Prilikom polaganja ispita, identitet studenta utvrđuje se na osnovu papirnog indeksa.
Za studente sa hendikepom koji nisu u mogućnosti da polažu ispit usmeno, odnosno pismeno, Univerzitet, odnosno fakultet će obezbediti odgovarajući način polaganja.

Posledice nepoloženog ispita

  • Posle  tri  neuspela  polaganja  istog  ispita  student  može  tražiti  da  polaže  ispit  pred komisijom;
  • Student  koji  ne  položi  ispit iz  obaveznog  predmeta  do  početka  naredne  školske  godine, upisuje isti predmet;
  • Student koji ne položi izborni predmet može ponovo upisati isti ili se opredeliti za drugi izborni predmet.

Prigovor na ocenu

Student ima pravo prigovora na ocenu dobijenu na ispitu ako smatra da ispit nije obavljen u skladu sa Zakonom, Statutom Univerziteta, statutima fakulteta i ovim pravilnikom.
Prigovor se podnosi rektoru, odnosno dekanu, u roku  od 36 časova od dobijanja ocene. Rektor, odnosno dekan, razmatra prigovor studenta i donosi odgovarajuću odluku u roku od 24 časa od prijema prigovora. Ukoliko se usvoji prigovor studenta, student ponovo polaže ispit pred komisijom u roku od tri dana od dana prijema odluke iz stava 3. ovog člana.
Student koji nije zadovoljan prelaznom ocenom na ispitu ima pravo da podnese zahtev za ponovno polaganje ispita. Zahtev se podnosi studentskoj službi do kraja školske godine u kojoj je ispit polagan. Prorektor za nastavu, odnosno prodekan za nastavu donosi odluku o ponovnom polaganju ispita.
Student koji ponovo polaže ispit plaća posebnu naknadu troškova.

Završni rad i disertacija

Osnovne akademske studije  završavaju se polaganjem svih predviđenih ispita i bez izrade završnog rada ili polaganja završnog ispita, dok se master i specijalističke akademske studije završavaju i izradom završnog rada i njegovom javnom odbranom.
Doktorske  studije  završavaju  se  polaganjem  svih predviđenih  ispita,  te  izradom i javnom odbranom doktorske disertacije.

Kako da prijavim ispit?

Prijavljivanje ispita putem e-indeksa traje nedelju dana pred svaki rok.
Student ima pravo da 3 puta besplatno prijavi isti ispit u toku jedne školske godine.  Nakon toga, svaka prijava tog ispita u toku te školske godine se naplaćuje, što će elektronski indeks obračunati kao novo finansijsko zaduženje studenta.
Student je dužan da u propisanom roku izduži sva finansijska zaduženja, a najkasnije do kraja školske godine.

Uslovnost predmeta

Uslovnost ispita pri polaganju predmeta na Biološkom fakultetu podrazumeva sledeća pravila:
  • Student nema pravo da na upisu upiše predmet koji je uslovljen nepoloženim predmetom;
  • Studenti mogu pogledati u elektronskom indeksu da li je neki predmet i na koji je način (odnosno, kojim određenim predmetom) uslovljen;
  • Studenti se savetuju da primarno posvete pažnju polaganju predmeta koji uslovljavaju dosta drugih predmeta u višim godinama studija, kako bi sebi što više olakšali studiranje i nesmetano i bez brige polagali predmete koji ih tek očekuju.

Stariji studenti, koji su upisali OAS pre 2016. godine

Uslovnost ispita pri polaganju predmeta na Biološkom fakultetu podrazumeva sledeća pravila:
Student ima pravo da:
  1. Na upisu zajedno sa određenim predmetom koji nije položio u toku prethodne školske godine upiše i predmet koji je uslovljen tim istim nepoloženim predmetom
  2. Pohađa vežbe i predavanja i radi sve predispitne obaveze predviđene za predmet koji je uslovljen određenim predmetom koji student nije položio
 Student nema pravo da:
  1. Polaže pismeni ili usmeni ispit na predmetu koji je uslovljen određenim predmetom, sve dok ne položi predmet koji ga uslovljava.

SSBIF

CNIRS

Simbioza

BID