Menu

Стручна саветодавна помоћна тела

На Факултету постоје следећа помоћна стручна и саветодавна тела:

 • декански колегијум;
 • управни колегијум;
 • проширени колегијум;
 • Комисија за обезбеђење квалитета
 • Етичка комисија

Декански колегијум чине декан и продекани.

Управни колегијум чине декан, продекани и управници института.

Проширени колегијум чине декан, продекани, управници института и шефови катедри.

Комисија за обезбеђење квалитета је стручно и саветодавно тело које управља системом обезбеђења квалитета, спроводи стратешко планирање и доноси одлуке о смерницама и поступцима осигурања и унапређења квалитета Факултета. Комисију за обезбеђење квалитета именује Наставно-научно веће Факултета. Мандат чланова Комисије траје 3 (три) године, осим члановима из реда студената чији је мандат годину дана. Комисија има девет чланова: по два представника сваког института (наставник и сарадник), један представник ненаставног особља, студент-продекан и један представник Студентског парламента Факултета. Комисија има следеће надлежности: припрема предлог Стратегије за обезбеђење квалитета и сачињава акциони план за њено спровођење; утврђује предлог Правилника о обезбеђењу квалитета; даје аутентично тумачење Правилника; прати остваривање Стратегије за обезбеђење квалитета, стандарда и процедура и предлаже мере за отклањање уочених слабости у циљу побољшања квалитета; припрема предлоге за побољшање стандарда, процедура и метода провере квалитета у складу са стандардима Националног савета за високо образовање; предузима мере за отклањање уочених недостатака у примени; подноси извештај Већу о спроведеном поступку самовредновања; обавља и друге послове утврђене Статутом факултета, општим актима донетим на основу Статута, као и послове које јој повери Наставно-научно веће, декан или Савет факултета. Председник ове комисије је Др Ана Ивановић, ванредни професор.

Чланови Комисије за обезбеђење квалитета:

 • Др Ана Ивановић, ванредни професор, председник Комисије,
 • Др Александра Кораћ, редовни професор, 
 • Др Дмитар Лакушић, редовни професор
 • Др Душанка Савић-Павићевић, ванредни професор,
 • Др Предраг Вујовић, доцент,
 • Др Ана Џамић, доцент,
 • Јасна Ковачевић, стручни сарадник,
 • Валентина Караџић, председник Студентског парламента
 • Милица Новаковић, студент продекан

Етичку комисију чине

 • Др вет. мед. Јовановић Милош, Биолошки факултет, Београд, председник Етичке комисије
 • Др Ана Ивановић, Биолошки факултет, Београд, заменик председника Етичке комисије
 • Др Биљана Божић, Биолошки факултет, Београд
 • Мр Тамара Каран-Жнидаршич, Биолошки факултет, Београд
 • Весна Стевуљевић, ОРКА, Београд
 • Снежана Јеремић, Биолошки факултет, Београд

 

 

 

Go to top