Menu

Декански колегијум

Декански колегијум представља орган пословођења на факултету. Њега чине Декан и Продекани из реда наставника и Продекан из реда студената.

Актуелни сазив:

Декан: Др Жељко Томановић,  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Продекан за наставу: Др Љубиша Станисављевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Продекан за науку и докторске студије: Др Јелена Лозо, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Продекан за финансије: Др Славиша Станковић,  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Студент продекан: Милица Новаковић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ДЕКАН

Декан је руководилац и орган пословођења Факултета.

У његове надлежности између осталог спада 

 • да заступа, представља и потписује Факултет
 • да организује и руководи целокупним процесом рада и пословања, у ком смислу координира рад института, катедри и Секретаријата
 • предлаже Наставно-научном већу основе пословне политике и организацију Факултета
 • предлаже годишњи програм рада, план развоја и финансијски план;
 • подноси годишњи извештај о раду и резултатима пословања;
 • потписује и два пута годишње уручује дипломе о завршеним студијама;
 • покреће и води дисциплински поступак и по правоснажности изриче дисциплинске мере
 • одговара за законитост рада Факултета, у ком смислу обуставља од извршења незаконита акта, а дужан је да упозори органе Факултета на одлуке које нису у сагласности са законом, на незаконите и нецелисходне одлуке које могу довести до кршења прописа
 • извршава финансијски план
 • стара се о спровођењу општих аката и уговора које је Факултет закључио
 • припрема, сазива и води седнице Наставно-научног и Изборног већа
 • извршава одлуке Савета, Наставно-научног и Изборног већа.

Декан се бира из реда редовних професора, који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету, на период од три школске године, са могућношћу једног поновног избора.

За декана не може бити изабрано лице које је правоснажном пресудом осуђено за кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје високошколска установа, или примања мита у обављању послова у високошколској установи, односно, које је правоснажном пресудом осуђено на казну затвора за друго кривично дело, као ни лице које је прекршило кодекс професионалне етике.

ПРОДЕКАНИ

Декану у раду помажу продекани у складу с одредбама овог статута. Факултет има продекане из реда наставника који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету и једног студента продекана (линк за студента продекана).

Декан предлаже кандидате за продекане из реда наставника водећи рачуна о заступљености Института. Студента продекана предлаже Студентски парламент Факултета.

Мандат продекана траје колико и мандат декана на чији је предлог продекан изабран.

Продекан може бити биран више пута, али највише два пута узастопно.

У надлежности продекана спадају:

 • Продекан из реда наставника:
  • организује и води послове у одређеним областима за које га декан овласти;
  • замењује декана у његовој одсутности;
  • обавља и друге послове које му повери декан.
 • Студент продекан:
  • заступа интересе студената и помаже им у остваривању њихових права;
  • обавештава студенте о раду свих тела и органа Факултета, односно, Универзитета, и другим питањима од интереса за студенте;
  • координира рад студентских организација на Факултету;
  • обавља и друге послове који се односе на студентска питања.

 

Продекани учествују у раду Савета без права гласа.

Студент продекан учествује у раду свих тела и органа Факултета када се разматрају питања из његове надлежности, и се стара се о спровођењу њихових одлука који се односе на услове рада студената, њихова права и обавезе.

За свој рад продекани из реда наставника одговарају декану и Савету, а студент продекан одговара Студентском парламенту и Савету.

Go to top