Menu

Упис на докторске академске студије

На докторске студије може се уписати лице које има: 

  1. завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300  ЕСПБ  бодова  и  општом просечном  оценом  од најмање 8 на основним академским и дипломским академским студијама, или
  2. завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ  бодова  и остварене научне радове, на начин уређен општим актом Факултета, или
  3. завршене основне студије студијских група Биологија, Молекуларна биологија и физиологија и Екологија и заштита животне средине на Биолошком факултету Универзитета у Београду, које је ове студије завршило  по  наставном  плану  из 1994. године или касније, или
  4. академски степен  магистра  наука,  ако  не  пријави  докторску  дисертацију ,  у  складу  с одредбом  члана 128.  Закона  о  високом  образовању или 
  5. завршене специјалистичке академске студије.

 

Студијским програмом докторских студија утврђују се мастер академске студије, oдносно, научно подручје  из  којег  је  стечен  академски  степен  магистра наука, односно, научно подручје магистарских студија или студијска група основних  студија  из  става 1.  овог  члана. 

 

Додатни услови за упис на докторске студије су: 

  1. средња оцена на претходним студијама најмање 8,0; 
  2. знање енглеског језика; 
  3. потврда из лабораторије или катедре Факултета, односно, друге институције, у оквиру којих ће радити експериментални, односно, теренски  део  докторске дисертације. 

Сваке  школске  године  катедра  која  руководи  одговарајућим  студијским програмом утврђује број студената који могу бити примљени на одређени студијски програм, и дефинише посебне услове у складу са просторним, кадровским и  материјалним могућностима катедре и других учесника у извођењу програма докторских студија. 

Редослед  кандидата  за  упис  у  прву  годину  докторских  студија  утврђује  се  на основу опште  просечне  оцене остварене  на  основним  и  мастер  академским, односно, специјалистичким студијама, односно, магистарским студијама, остварених  научних резултата,  као  и  других  елемената  за  вредновање  који  се одређују  студијским програмом  и општим актом Факултета, у складу са Законом. 

 

Go to top