Menu

Основне студије

 Студијски програм основних академских студија Биологија је четворогодишњи академски програм у обиму од 240 ЕСПБ, намењен образовању и оспособљавању студената за стручни и научни рад у области биологије. По завршетку студијског програма Биологија студенти стичу академски назив Дипломирани биолог и имају знања и вештине неопходне за рад у свим делатностима у којима се примењују знања из биологије.

Студије су организоване у складу са препорукама Универзитета у Београду које се ослањају на следеће Болоњске принципе: растерећене програме, једносеместралне предмете, и оптерећење студената у оквиру 40-то часовне радне недеље изражено кроз ЕСПБ.

Студијски програм има модуле Биологија, Молекуларна биологија и физиологија и Екологија, а састоји се од заједничких општеобразовних, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних предмета који обезбеђују потребно знање из биологије као целине, предмета специфичних за поједине модуле и изборних предмета заједничких за све студенте. Међу изборним предметима понуђени су и посебни стручно-апликативни предмети за специјализовано тржиште рада.

Студијски програм дозвољава студентима мобилност између модула, чиме је обезбеђена проходност ка жељеном програму мастер академских студија. Постоји висок степен подударности програма основних студија биологије између факултета у Србији који је постигнут међусобном сарадњом у оквиру ТЕМПУС пројекта (JEP 40094-2005 — Higher Education Reform of Biological Sciences), што омогућава и мобилност на националном нивоу.

Студијски програм се изводи кроз различите облике теоријске и практичне наставе (предавања, вежбе, лабораторијске вежбе) теренски рад, семинарски радови, стручно-истраживачке пројекте, колоквијуме, испите. Програмом није предвиђена израда завршног рада. Полагањем последњег испита студент стиче права која Закон предвиђа за завршене основне академске студије.

Go to top