Menu

Мастер студије

200

Мастер програм на Биолошком факултету, Универзитета у Београду по Болоњској конвенцији траје годину дана. Студент је обавезан да приликом уписа мастер године упише све предмете које жели да слуша и/или полаже у текућој школској години. Предмет који студент не упише приликом уписа мастер године, не постоји у електронском индексу и студент га не може реализовати ни на једном нивоу (предиспитне обавезе и завршни испит) текуће школске године. 

Право на буџет остварују студенти који први пут уписују једногодишњи мастер, а на основу ранг листе која се прави према општем успеху и броју година студија на претходном школовању. Број укупних буџетских места на мастеру зависи од одлуке Министарства за текућу школску годину, а посебном одлуком Факултета се расподељује на студијске програме.

Студент је у обавези да уписане мастер студије заврши најкасније у року од две године.

Студент који заврши мастер академске студије стиче академски назив мастер, са назнаком звања другог степена мастер академских студија из одговарајуће области.

Мастер студије на Биолошком факултету могуће је уписати на четири основна студијска програма: 

 1. Мастер Биологија
 2. Мастер Молекуларна биологија и физиологија
 3. Мастер Екологија
 4. Мастер Професор биологије и Професор екологије

 

Мастер рад

Мастер рад представља завршни рад студента у коме се он упознаје са специфичном научно-истраживачком методологијом у одређеној области биологије. Уз помоћ наставника студент формулише проблем, поставља хипотезу, конципира истраживачки приступ и бира одговарајуће методе истраживања. Самостално студент прикупља и обрађује релевантну литературу. Након обављеног истраживања, студент припрема завршни рад у форми која садржи следећа поглавља: Увод (теоријски део), Материјал и методе, Резултати, Дискусија, Закључак, Списак литературе. 

Након прегледа и оцене мастер рада од стране комисије коју именује Наставно-научно веће факултета, студент приступа јавној одбрани пред истом или проширеном комисијом. 

Пријава мастер рада на упису године износи 30 ЕСПБ поена, а услов за његову одбрану су положени сви испити на мастер академским студијама. 

 

Циљеви мастер рада су: 

 • Оспособљавање студената за самосталану израду научно-истраживачког рада у одабраној области биологије 
 • Савладавање методологије истраживања
 • Оспособљавање за решавање проблема, анализу и интерпретацију резултата 
 • Самостална презентација добијених резултата у форми мастер рада. 

 

Исходи који се на крају одбране очекују код студента су: 

 • Способност израде тематски конципираног истраживачког задатка у биологији применом адекватних метода
 • Способност анализе и решавања проблема
 • Способност научне интерпретације резултата
 • Умеће самосталне презентације добијених резултата.  

 

Методе извођења су: 

 • Сакупљање и анализа литературе применом информационих технологија
 • Теренско и/или лабораторијско истраживање
 • Статистичка обрада резултата
 • Консултације и дискусија резултата са наставником (менторска настава)
 • Писање и презентација (усмена одбрана) рада. 

 

Оцена мастер рада (максимални број поена 100) се врши на основу следећег: 

 • Израда рада (50 поена)
 • Писање рада (20 поена)
 • Одбрана рада (30 поена) 
Go to top