Menu

Врста студија: Основне академске студије

Moдул основних академских студија Екологија је студијски програм који траје четири године (осам семестара) у обиму од 240 ЕСПБ. Сврха студијског програма је оспособљавање студената за научно-истраживачки и теренски рад.

По завршетку основних академских студија модула Екологија студенти добијају академски назив Дипломирани биолог и знање које служи као добра основа за рад и напредак у гранама конзервационе биологије, заштите животне средине, одрживог развоја, популационе екологије, бихеворалне екологије и другим областима. Студијски програм се изводи кроз облике теоријске и практичне наставе као што су предавања, вежба, лабораторијске вежбе, терени, потом кроз израду семинарских радова, писању стручно-истраживачких пројеката и кроз полагање колоквијума и испита.

Циљеви модула: Циљ модула Екологија је стварање високообразованог и стручног кадра који има комплетно академско знање и разумевање основних процеса у природним екосистемима  и оспособљавање студената за проучавање угрожености, мерама  заштите и очувања животне средине и природних екосистема, заснивајући се на синтези физичкох, хемијских, биолошких и геолошких димензија животне средине. 

Исходи модула: Савладавањем модула Екологија студент стиче следеће способности:

  • Способност успешног тимског као и индивидуалног рада
  • Способност анализе и синтезе знања о процесима који се одигравају како на нивоу јединке, тако и на нивоу популација и екосистема
  • Способност примене стечених знања у виду разних теренских истраживања, микроскопских испитивања и рада са различитим врстама организама
  • Способност повезивања чињеница из различитих дисциплина 
  • Способност сакупљања и процењивања информација
  • Основне вештине рада и вршења анализа на компјутеру
  • Способност стручне комуникације у области екологије
  • Овладавање основним мерама проценивања стања и заштите животне средине
  • Способност проучавања и заштите биодиверзитета

 

Табела предмета

 

Go to top