Menu

Врста студија: основне академске студије

Трајање основних академских студија: четири године (8 семестара)

Минималан број ЕСПБ поена: 240

 

Модул основних академских студија Молекуларна биологија и физиологија је четворогодишњи академски програм, у обиму од 240 ЕСПБ, намењен образовању и оспособљавању студената за научно-истаживачки и стручни рад у области молекуларне биологије и физиологије. По завршетку основних академских студија модула Молекуларна биологија и физиологија студенти стичу академски назив Дипломирани биолог и имају интегрисано знање неопходно за научно-истраживачки и стручни рад у биолошким наукама, у медицини, фармацији, биотехнологији и другим областима. Студијски програм се изводи кроз различите облике теоријске и практичне наставе (предавања, вежбе, лабораторијске вежбе) студијски истраживачки рад, семинаре, стручно-истраживачке пројекте, колоквијуме и испите.

Циљеви модула: Циљ модула Молекуларна биологија и физиологија је образовање високо стручног кадра који има целовито академско образовање и интегрисано познавањe и разумевањe молекуларно-биолошких и физиолошких аспеката биологије, као и специфичне компетенције неопходне за рад у појединим ужим областима.

Исходи модула: Савладавањем модула Молекуларна биологија и физиологија студент стиче следеће опште способности: 

  • анализе и синтезе знања о структури, организацији и функцији биолошких система на нивоима молекула, ћелије, јединке, популације; 
  • овладавања сложеним и специфичним методама и процесима истраживања у молекуларној биологији и физиологији; 
  • развоја критичког мишљења о биолошким појмова и молекуларно-биолошком и физиолошком приступу проблематици биолошких феномена; 
  • примењује и проверава стечено знање кроз молекуларно-биолошки и физиолошки приступ решавању актуелних проблема савремене цивилизације; 
  • развоја стручних вештина, комуникационих способности и одговорности, самосталног и тимског рада у мултидисциплинарном окружењу; 
  • изграђене ставове биоетике.

Табела предмета

 

Go to top