Menu

Врста студија: основне академске

Трајање основних академских студија: четири године (8 семестара)

Минималан број ЕСПБ поена: 240

 

Сврха модула основних академских студија Биологија  је да целовито образује кадар биолошког профила компетентан за рад у примарно биолошким лабораторијама различитих индустријских грана, као и у научно-истраживачким лабораторијама. Структура студијског програма обезбеђује да се кроз наставне садржаје опште-образовних и теоријско-методолошких предмета стекну основа знања из области природним наука која се у даљем току студија унапређују кроз групу научних и стручно-апликативних предмета. Стечене компетенције и вештине на овом нивоу студија представљају базу фундаменталних знања за наставак образовања на мастер академским студијама биолошког и сродних профила. Студент са завршеним основним академским студијама овог модула носи академски назив Дипломирани биолог. 

 

Циљеви модула: По завршетку студија биологије формирају се стручњаци способни да раде у области индустрије, пољопривреде, медицине и сличним областима где су применљива знања из биологије, у развојним лабораторијама, у научно-истраживачким лабораторијама и заводима за заштиту природе. 

 

 Исходи модула: Савладавањем студијског програма студент стиче следеће опште способности: 

 • Способност анализе и синтезе
 • Способност примене стечених знања у пракси
 • Вештине за прикупљање и обраду информација
 • Способност размене информација, идеја, проблема и решења
 • Способност успешног тимског рада
 • Основне вештине употребе рачунара

  

 Савладавањем студијског програма студент стиче следеће предметно-специфичне способности:

 • Изграђена основна знања из области биологије
 • Практична примена стечених знања и потреба за даљим усавршавањем
 • Сакупљање, процењивање и интерпретација релевантних информација из различитих биолошких области
 • Формирање научно-заснованих и аргументованих судова
 • Разумевање задатака у оквиру посла
 • Способност ефикасне стручне комуникације у области биологије и сродних дисциплина

 

Табела предмета

 

Go to top