Menu

Савет факултета

Орган управљања Факултетом је Савет.

Савет Факултета има 23 члана, од којих 15 бирају запослени на Факултету, 4 су чланови које именује оснивач и 4 чланови које бира Студентски парламент Факултета.

Од 15 чланова које бирају запослени на Факултету, 13 се бира из реда наставника и асистената запослених са најмање 70% радног времена, а 2 из реда ненаставног особља.

Оснивач (оснивач Биолошког факултета је Република Србија) именује чланове Савета Факултета из реда истакнутих личности из научне, односно стручне области у којој је Факултет, као и из просвете, културе, уметности или привреде, који нису запослени, нити на други начин радно ангажовани на Факултету.

Мандат чланова Савета траје три године, осим мандат чланова Савета – представника студената, који траје једну годину.

Савет ради у седницама. Савет може да ради ако је седници присутно више од половине чланова, осим ако Статутом није другачије одређено.

Као своја радна тела, Савет може да образује сталне и повремене комисије.

Ближе одредбе о раду Савета дефинишу се Пословником о раду Савета.

Савет има председника и заменика председника. Председник руководи радом Савета.

 

Савет:

 • доноси Статут Факултета;
 • бира и разрешава декана и продекане;
 • доноси финансијски план Факултета;
 • усваја извештај о пословању и годишњи обрачун Факултета;
 • доноси програм рада Факултета и усваја годишњи извештај о наставном и научном раду Факултета;
 • утврђује основе пословне политике;
 • информише се о условима, резултатима и проблемима пословања института и центара у саставу Факултета;
 • даје сагласност на одлуке о управљању имовином Факултета;
 • даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 • доноси одлуку о висини школарине за студије које организује Факултет;
 • утврђује предлог одлуке о статусној промени, промени назива и седишта Факултета, коју упућује Сенату;
 • доноси одлуку о оснивању нових организационих јединица Факултета;
 • доноси одлуку о оснивању зависног правног лица;
 • именује органе управљања, односно представнике у органима управљања организација чији је оснивач Факултет и обавља друге послове у вези са оснивачким правима, у складу са законом и Статутом;
 • разматра питања студентског стандарда и даје предлоге надлежним органима за унапређивање стања у тој области.

 

Председник Савета: Др Јелена Кнежевић Вукчевић, редовни професор

Заменик председника Савета: Др Душанка Савић-Павићевић, ванредни професор

Представници факултета у Савету факултета:

 • Др Јелена Кнежевић-Вукчевић, редовни професор - председник Савета
 • Др Душанка Савић-Павићевић, ванредни професор - заменик председника Савета
 • Др Вера Николић, ванредни професор
 • Др Драгана Миличић, доцент
 • Др Лука Лучић, ванредни професор
 • Др Софија Павковић-Лучић, ванредни професор
 • Др Биљана Стојковић, ванредни професор
 • Др Ивана Живић, ванредни професор
 • Др Ана Џамић, доцент
 • Др Ива Лакић, асистент
 • Др Милица Љаљевић-Грбић, ванредни професор
 • Др Бранко Јовчић, доцент
 • Др Марко Сабовљевић, ванредни професор
 • Маја Дакић
 • Милош Јовановић

 

Чланови Савета које именује Влада Републике Србије:

 • Др Бранка Васиљевић, научни саветник, Универзитет у Београду - Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство
 • Др Софија Пекић-Quarrie, редовни професор, Универзитет у Београду - Пољопривредни факултет
 • Др Слободан Јовановић, редовни професор у пензији, Универзитет у Београду - Факултет ветеринарске медицине

Представници студената у Савету факултета:

 • Милица Новаковић
 • Филип Бошковић
 • Дино Мартинић
 • Невена Ковинић

 

Go to top