Menu

Изборно веће и ННВ

Наставно-научно веће:

 • одлучује о питањима наставне, научне и стручне делатности Факултета;
 • предлаже Савету финансијски план Факултета;
 • предлаже основе пословне политике и организације Факултета;
 • разматра извештај о раду и резултатима пословања Факултета, кога подноси декан;
 • ближе дефинише структуру и садржај студијских програма које припрема Факултет;
 • утврђује предлог студијских програма, укључујући студијске програме за стицање заједничке дипломе;
 • утврђује предлог ужих научних области, на предлог катедри;
 • утврђује предлог матичности Факултета;
 • доноси план извођења наставе и ближе уређује правила студија које се изводе на Факултету;
 • утврђује, за сваку школску годину, термине испитних рокова;
 • одобрава теме специјалистичких радова;
 • утврђује предлог теме докторских дисертација;
 • дефинише тела и поступке везане за праћење, обезбеђивање, унапређење и развој квалитета студијских програма, наставе и услова рада;
 • утврђује, заједно са деканом, јединствену политику чији је циљ стално унапређење квалитета наставе и усавршавање научноистраживачког рада;
 • спроводи поступак самовредновања, у складу са општим актима и упутствима Универзитета;
 • предлаже Сенату елементе политике уписа студената на Факултет;
 • утврђује предлог услова и начина уписа кандидата на одобрене, односно акредитоване студијске програме које организује Факултет;
 • утврђује предлог броја студената који се уписују на студијске програме који се организују на Факултету;
 • даје мишљење о броју студената за упис у прву годину студијског програма на Факултету који се финансира из буџета;
 • утврђује мерила о висини школарине за студије које се изводе на Факултету;
 • пре расписивања конкурса за упис нових студената, утврђује предлог висине школарине за наредну школску годину за студијске програме који се изводе на Факултету;
 • планира политику запошљавања и ангажовања наставника и сарадника, у складу са политиком Универзитета;
 • даје сагласност за ангажовање наставника на другој високошколској установи;
 • предлаже продужење радног односа редовном професору који је навршио 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања;
 • предлаже додељивање звања професор емеритус редовном професору Факултета;
 • даје иницијативу за промене статуса, назива и седишта Факултета, коју упућује Савету;
 • утврђује предлог одлуке о оснивању зависног правног лица, и доставља га Савету Факултета;
 • утврђује предлог Статута Факултета;
 • утврђује предлог одлуке о оснивању факултетских центара, катедри и других организационих јединица, у складу са законом и овим статутом;
 • доноси правилнике о раду факултетских центара и других организационих
 • јединица;
 • бира представнике у телима Универзитета;
 • одлучује о питањима стратегије развоја Факултета;
 • доноси програме научних истраживања и разматра извештаје о остваривању истих;
 • доноси одлуке о међународној сарадњи Факултета;
 • доноси одлуке о сарадњи Факултета са домаћим институцијама и другим субјектима;
 • именује чланове и усмерава и прати рад комисија Наставно-научног већа;
 • утврђује предлог кандидата за декана;
 • покреће поступак за разрешење декана;
 • бира представнике Факултета у Савету Факултета, 
 • именује управнике института, шефове катедри, помоћника управника Института за ботанику и Ботаничке баште „Јевремовац“, руководиоце факултетских центара и других организационих јединица, на предлог одговарајућих института;
 • именује уредника издавачке делатности Факултета, из редова наставника Факултета;
 • разматра и припрема предлоге о другим питањима о којима одлучује Савет Факултета;
 • именује Комисије за спровођење уписа на Факултет, на предлог декана;
 • доноси Пословник о раду Већа;

Изборно веће Факултета:

 • утврђује предлог за избор у звање наставника;
 • врши избор у звање сарадника;
 • одређује комисију за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника и сарадника.
Go to top