Menu

Студијски програм: Професор екологије и заштите животне средине

На мастер академским студијама - професор екологије и заштите животне средине студенти се на професионално квалитетан начин обучавају за реализацију наставе еколошког оквира наставних предмета, односно за реализацију дидактичких модела на еколошким програмским садржајима. У реалним условима (основна и средња школа) врши се континуирана вишемесечна обука која их оспособљава за реализацију свих фаза наставног процеса (препаративна, оперативна и верификативна фаза). Школска пракса се реализује у ОШ "20 Октобар" (Нови Београд) и Осмој Београдској Гимназији.

Осим Школске праксе, студенти похађају и следеће наставне предмете: Методика наставе биологије, Школски огледи и вежбе у настави биологије, Савремена наставна технологија у настави биологије и Еколошки, здравствени и социјални аспекти биолошког образовања и васпитања.

У реализацији овог мастер програма учествују: 

одговорни наставник: проф. др Јелена Станисављевић; 

сарадник у реализацији истраживања у настави (методички оквир нас-тавних предмета): Драган Ђурић 

сарадници у реализацији школске праксе: Маринела Ивановић и Љиљана Орландић

Методичари наставе који реализују овај програм су лиценцирани професори биологије. Поседују више годишње радно искуство у школи (што их превасходно квалификује да буду методичари), али и бројне научне радове у домаћим и озбиљним страним научним часописима. Ово гарантује да ће студенти будући професори екологије и еколошког оквира наставних предмета имати праву подршку и одговоран систем поучавања у циљу развијања њихових компетен-ција за наставнички позив.

 

Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе:

Студијски програм мастер академских студија Професор екологије и заштите животне средине је једногодишњи академски програм, у обиму од 60 ЕСПБ, намењен образовању и оспособљавању мастер студената за стручни рад у области наставе екологије. По завршетку студијског програма Професор екологије и заштите животне средине студенти стичу академски назив Мастер професор екологије и имају знања и вештине неопходне за рад у средњим стручним школама.

За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним академским студијама првог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ и лица са завршеним академским студијама првог степена у обиму од најмање 180 ЕСПБ и завршеном првом годином двогодишњих академских студија другог степена (мастер) у обиму од најмање 60 ЕСПБ, односно лица којa су у претходном школовању стекла академски назив дипломирани биолог. Редослед кандидата на коначној ранг листи утврђује се на основу правила утврђених на нивоу Универзитета у Београду.

Студије су организоване у складу са препорукама Универзитета у Београду, које се ослањају на Болоњске принципе, са једносеместралним предметима, реорганизованим програмима, узимањем у обзир укупног оптерећења студената у току школске године и 40-то часовне радне недеље, израженим кроз ЕСПБ. 1 ЕСПБ је једнак 30 сати укупних активности студентаи то:

  • за теоријску наставу: 10 сати активне наставе + 20 сати самосталног рада;
  • за практичну наставу: 15 сати активне наставе + 15 сати самосталног рада;
  • за студијски истраживачки рад: 5 сати активне наставе + 25 сати самосталног рада;
  • за семинарске радове: 1 сат активне наставе + 29 сати самосталног рада.

Студијски програм се састоји од обавезних и изборних предмета који обрађују психолошко-педагошко-методичке садржаје (30 ЕСПБ) и поједине уже области екологије које се обрађују у школама. Програм се изводи кроз различите облике теоријске и практичне наставе (предавања, лабораторијске вежбе), студијски истраживачки рад, менторски рад, семинаре, колоквијуме, испите. Укупан број часова активне наставе на студијском програму износи 600.

Студијским програмом је предвиђена школска пракса у вредности 6 ЕСПБ и израда завршног мастер рада. Одбраном завршног рада студент стиче права која Закон предвиђа за завршене мастер академске студије.

 

Опис

Сврха студијског програма мастер академских студија Професор екологије и заштите животне средине је формирање стручњака еколошког профила са специфичним знањима неопходним за рад са ученицима у средњим школама.

Сврха студијског програма мастер академских студија Професор екологије и заштите животне средине се остварује кроз једногодишњи програм чија структура обезбеђује да се кроз садржаје обавезних и изборних предмета стекну одговарајућа психолошко-педагошко-методичке компетенције и знања из појединих ужих области екологије које се обрађују у школама.

 

Студијски програм је усмерен ка пружању специфичних знања и вештина и развијању интегрисане компетенције у области наставе екологије. Кроз студијски програм студенти уче да на одговарајући начин користе претходно стечена и нова знања из екологије и заштите животне средине и пренесу их ученицима на начин примерен њиховом узрасту и претходном знању, као и да стекну и искористе психолошко-педагошко-методичке компетенције за развијање позитивног става ученика према учењу, интересовања за еколошке феномене и способности да их примене у свакодневном животу. Савлађивањем студијског програма студенти развијају креативан став према теорији и пракси наставе екологије и заштите животне средине, сагледавају значај и место научних података у настави и постају способни да их користе и преносе на ученике.

 

Књига предмета.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија.

Go to top