Menu

Студијски програм: Професор биологије

На мастер академским студијама Професор биологије, студенти се на професионално квалитетан начин обучавају за наставнички позив. У реалним условима (основна и средња школа) врши се континуирана вишемесечна обука која их оспособљава за реализацију свих фаза наставног процеса биологије (препаративна, оперативна и верификативна фаза). Школска пракса се реализује у ОШ "20 Октобар" (Нови Београд) и Осмој Београдској Гимназији.

Осим Школске праксе, студенти похађају и следеће наставне предмете: Методика наставе биологије, Школски огледи и вежбе у настави биологије, Савремена наставна технологија у настави биологије и Еколошки, здравствени и социјални аспекти биолошког образовања и васпитања.

У реализацији овог мастер програма учествују: 

одговорни наставник: проф. др Јелена Станисављевић; 

сарадник у реализацији истраживања у настави (методички оквир наставних предмета): Драган Ђурић; 

сарадници у реализацији школске праксе: Маринела Ивановић и Љиљана Орландић. 

Методичари наставе биологије који реализују овај програм сулиценцирани професори биологије. Поседују вишегодишње радно искуство у школи (што их превасходно квалификује да буду методичари), али и бројне научне радове у домаћим и озбиљним страним научним часописима. Ово гарантује да ће студенти будући професори биологије имати праву подршку и одговоран систем поучавања у циљу развијања њихових компетенција за наставнички позив.

Опис структуре и садржаја студијског програма са методама извођења наставе:

Студијски програм мастер академских студија Професор биологије је једногодишњи академски програм, у обиму од 60 ЕСПБ, намењен образовању  и оспособљавању дипломираних студената биологије за стручни рад у области наставе биологије. По завршетку студијског програма Професор биологије студенти стичу академски назив Мастер професор биологије и имају знања и вештине неопходне за рад у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама.

За упис на студије могу конкурисати лица са завршеним академским студијама првог степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ и лица са завршеним академским студијама првог степена у обиму од најмање 180 ЕСПБ и завршеном првом годином двогодишњих академских студија другог степена (мастер) у обиму од најмање 60 ЕСПБ, односно лица којa су у претходном школовању стекла академски назив дипломирани биолог. Редослед кандидата на коначној ранг листи утврђује се на основу правила утврђених на нивоу Универзитета у Београду.

Студије су организоване у складу са препорукама Универзитета у Београду, које се ослањају на Болоњске принципе, са једносеместралним предметима, реорганизованим програмима, узимањем у обзир укупног оптерећења студената у току школске године и 40-то часовне радне недеље, израженим кроз ЕСПБ. 1 ЕСПБ је једнак 30 сати укупних активности студентаи то:

  • за теоријску наставу: 10 сати активне наставе + 20 сати самосталног рада;
  • за практичну наставу: 15 сати активне наставе + 15 сати самосталног рада;
  • за студијски истраживачки рад: 5 сати активне наставе + 25 сати самосталног рада;
  • за семинарске радове: 1 сат активне наставе + 29 сати самосталног рада.

Студијски програм се састоји од обавезних и изборних предмета који обрађују психолошко-педагошко-методичке садржаје (30 ЕСПБ) и поједине уже области биологије које се обрађују у школама. Програм се изводи кроз различите облике теоријске и практичне наставе (предавања, лабораторијске вежбе), студијски истраживачки рад, менторски рад, семинаре, колоквијуме, испите. Укупан број часова активне наставе на студијском програму износи 600.

Студијским програмом је предвиђена школска пракса у вредности 6 ЕСПБ и израда завршног мастер рада. Одбраном завршног рада студент стиче права која Закон предвиђа за завршенемастер академске студије.

 

Опис

Сврха студијског програма мастер академских студија Професор биологије је формирање стручњака биолошког профила са специфичним знањима неопходним за рад са ученицима у основним и средњим школама. Реализује се кроз једногодишњи програм чија структура обезбеђује да се кроз садржаје обавезних и изборних предмета стекну одговарајућа психолошко-педагошко-методичке компетенције и знања из појединих ужих области биологије које се обрађују у школама.

Студијски програм је усмерен ка пружању специфичних знања и вештина и развијањуинтегрисане компетенције у области наставе биологије. Кроз студијски програм студенти уче да на одговарајући начин користе претходно стечена и нова знања из биологије и пренесу их ученицима на начин примерен њиховом узрасту и претходном знању, као и да стекну и искористе психолошко-педагошко-методичке компетенције за развијање позитивног става ученика према учењу, интересовања за биолошке феномене и способности да их примене у свакодневном животу. Савлађивањем студијског програма студенти развијају креативан став према теорији и пракси наставе биологије, сагледавају значај и место научних података у настави биологије и постају способни да их користе и преносе на ученике.

Циљ студијског програма мастер академских студија Професор биологије је да пружи целовито академско психолошко-педагошко-методичко образовање за наставу биологије, као и специфично познавање и разумевање ужих области биологије које се обрађују у школама.

На студијском програму студент развија способности за анализу и синтезу знања избиологије, овладава савременим психолошко-педагошким и методичким знањима и вештинама неопходним за активну и интерактивну наставу биологије, развија разумевањепроцеса учења и постаје способан да самостално конципира и изведе теоријску наставу и практичне огледе и вежбе. Осим обавезних курсева, а на основу сопствених потреба у струци и стечених знања, студент бира и савлађује изборне курсеве на којима стиче продубљена знања из ужих области биологије које су предвиђене наставним програмима у школама. Поред тога, студент стиче способности за примену нових информационих технологија и нових методичких приступа у настави биологије и овладава вештинама њиховог прилагођавања способностима и потребама ученика.

Савладавањем студијског програма студент развија академске вредности и етичке ставове у односу на себе, колеге, ученике, средину и друштво.

Опис исхода учења

Исход процеса учења на студијском програму мастер академских студија Професор биологије је стручњак који поседује интегрисано биолошко знање и проширена и продубљена специфична биолошка знања у односу на знање стечено на дипломским академским студијама, као и психолошко-педагошко-методичко знање и вештине неопходно за успешну наставу биологије.

Мастер професор биологије је високо компетентан и стручан за наставу биологије у основним школама, гимназијама и средњим стручним школама, као и у институцијама које се баве планирањем, организацијом и контролом образовног процеса на нивоу основних и средњих школа. Поред тога, он је компетентан за рад у институцијама за развој и извођење неконвенцијалних и огледних образовних програма у својој области.

 

Књига предмета.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија.

 

Go to top