Menu

Студијски програм: Екологија

 Студијски програм мастер академских студија Екологија је једногодишњи академски програм у обиму од 60 ЕСПБ, намењен образовању и оспособљавању студената за научно-истраживачки и стручни рад у области екологије и заштите животне средине. По завршетку студијског програма Екологија студенти стичу академски назив Мастер еколог и имају интегрисано знање неопходно за научно-истраживачки и стручни рад у науци, привреди, индустрији, пољопривреди, шумарству, заштити природе и другим областима.

 Студијски програм има заједничку основу где студенти стичу проширена знања из екологије у односу на знање стечено на основним студијама и 4 изборна модула усмерена ка стицању додатних знања и вештина из појединих ужих области екологије. Модули се састоје од једног обавезног предмета који обезбеђује шире знање из одређене области екологије и изборних блокова заједничких за све студенте. Осим тога, студенти могу узети као изборне предмете обавезне предмете другог модула.

Особеност овог студијског програма је постојање Теренског практикума 2, односно терена из области екологије, биогеографије и заштите животне средине. Циљ овог предмета је да се студенти, кроз практичан рад, ближе упознају са низом теоријски обрађених садржаја, а посебно са основним елементима екосистемског и предеоног диверзитета централног Балкана, као једног од најзначајнијих центара биодиверзитета у Европи, са неким правилностима дистрибуције и специфичностима флоре и фауне овог подручја, као и са општим принципима организације и реализације теренског рада. Теренска настава се одвија крајем другог семестра, у трајању од 10 дана, и студенти се тиме оспособљавају за свеобухватно сагледавање еколошких и биогеографских феномена у реалном природном окружењу, а посебно оних везаних за проблеме, потребе и могућности заштите природе и биодиверзитета Србије, као једног од најзначајних задатака будућих стручњака у овој области.

 Студијски програм се изводи кроз различите облике теоријске и практичне наставе (предавања, вежбе, лабораторијске вежбе) теренски рад, студијски истраживачки рад, семинаре, стручно-истраживачке пројекте, колоквијуме, испите. Укупан број часова активне наставе на студијском програму износи 690.

Програмом је предвиђена израда завршног — Мастер рада, чијом одбраном студент стиче права која Закон предвиђа за завршене мастер академске студије.

На мастер студијама Екологије студенти могу да се определе за неки од четири модула: Екологија, Заштита животне средине, Екологија земљишта и Акватична зоологија. 

Књига предмета.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија.

 

Go to top