Menu

Студијски програм: Биологија

 Студијски програм мастер академских студија Биологија је једногодишњи академски програм у обиму од 60 ЕСПБ, намењен образовању и оспособљавању студената за научно-истраживачки и стручни рад у области биологије. По завршетку студијског програма Биологија студенти стичу академски назив Мастер биолог и имају интегрисано знање неопходно за рад у области науке, индустрије, пољопривреде, медицине, итд.

 Студијски програм има 16 изборних модула усмерених ка стицању додатних знања и вештина из појединих ужих области биологије, односно ка стицању проширених знања у односу на знање стечено на основним студијама. Модули се састоје од обавезних предмета који обезбеђују темељно знање из одређене биолошке области и изборних предмета заједничких за све студенте. Осим тога, студенти могу узети као изборне предмете обавезне предмете другог модула.

 Студијски програм се изводи кроз различите облике теоријске и практичне наставе (предавања, вежбе, лабораторијске вежбе) теренски рад, студијски истраживачки рад, семинаре, стручно-истраживачке пројекте, колоквијуме, испите. Укупан број часова активне наставе на студијском програму износи 600.

 Програмом је предвиђена израда завршног — Мастер рада, чијом одбраном студент стиче права која Закон предвиђа за завршене мастер академске студије.

 Књига предмета.

 Распоред предмета по семестрима и годинама студија.

 

Go to top